Algemene voorwaarden Artwork Nora - Open Atelier

Wat zijn deze algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden bepalen de omstandigheden waarbinnen in het Atelier gewerkt wordt. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten en/of deelneemt aan de workshops.

Het Atelier kan de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Wijzigingen zullen gemeld worden per e-mail en/of door aankondiging in het Atelier. Door verder gebruik te maken van het Atelier, op welke wijze dan ook, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden kan je steeds raadplegen op het uithangbord in het Atelier.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. 

Algemeen

Elk lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Elk lid is verplicht het Atelier te verwittigen van elke verandering van huisadres, e-mailadres of gsm-nummer. Wanneer er geen wijzigingen worden doorgegeven, wordt aangenomen, dat alle berichten binnen 1 week na verzending aan het laatste aan het Atelier kenbaar gemaakte adres, door het lid zijn ontvangen.

Het Atelier kan met het lid communiceren via e-mail of whatsapp. Door een e-mailadres of gsm nummer aan het Atelier te verstrekken, stemt het lid in met het ontvangen van berichten van het Atelier, d.i. mededelingen op grond van de algemene voorwaarden en informatie omtrent nieuwe activiteiten binnen het Atelier. Het lid accepteert ook het risico dat e-mail mogelijk geen veilig en vertrouwelijk communicatiemiddel is. Het Atelier is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van communicatie met een lid per e-mail.

Leden moeten de richtlijnen van het Atelier naleven en worden verzocht zich te houden aan alle aanwijzingen die het Atelier of haar aangestelde geeft om de goede werking van het Atelier te verzekeren.

Het Atelier behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Atelier te weigeren.

Alle marketing-, educatieve of andere materialen van welke aard dan ook die door en/of voor het Atelier zijn gemaakt en/of die ter beschikking worden gesteld van de leden van het Atelier, blijven ten allen tijde eigendom van het Atelier en zijn onderworpen aan het auteursrecht van het Atelier. Bij vaststelling van diefstal zal de politie verwittigd worden en zal de toegang tot het Atelier verder geweigerd worden, zonder vergoeding van de resterende periode van een abonnement of workshop.

Beurtenkaart Open Atelier (variabel tijdstip)

De beurtenkaart moet steeds schriftelijk aangevraagd worden, hetzij via registratieformulier, hetzij via e-mail. Verlengingen kunnen aangevraagd worden in het Atelier. Na de bevestiging hiervan door het Atelier, kan het lid OA de som van de gekozen beurtenkaart storten op de rekening. Een lid OA is pas definitief ingeschreven bij ontvangst van deze som. Bij niet- betaling van de som binnen de 8 dagen na inschrijving en bevestiging door het Atelier, behoudt het Atelier zich het recht voor om de reservering van het lid OA te annuleren en een derde persoon toe te laten zijn/haar plaats in te nemen. Na ontvangst wordt het eerste tijdstip bevestigd volgens de voorkeur van het lid OA en de  beschikbaarheid in de gevraagde periode. Een beurtenkaart kan dus op elk gewenst ogenblik ingaan. Vanaf dit ogenblik is het Lid OA ook onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden van het Atelier.

Betalen kan door overschrijving, het rekeningnummer wordt u meegedeeld bij inschrijving.
Bij buitenlandse betalingen dient het lid OA steeds alle bankkosten voor zijn/haar rekening te nemen.

De prijzen van de verschillende beurtenkaarten zullen kenbaar gemaakt worden op het uithangbord in het Atelier en worden op verzoek per e-mail toegestuurd. De prijzen van de beurtenkaarten kunnen aangepast worden. Het Atelier zal elk lid OA hiervan minstens 2 weken op voorhand verwittigen.

Het gebruik van het Atelier binnen een beurtenkaart omvat geen begeleiding. Indien gewenst kan een lid OA complete begeleiding vragen mits een meerprijs van 45 € per blok van 3 uur.

De beurtenkaart is steeds op naam, m.a.w. niet overdraagbaar. Niet opgenomen beurten van een beurtenkaart kunnen ook niet terugbetaald worden. In geval van volledige onmogelijkheid om de beurten verder op te nemen om ernstige medische redenen, kan de geboekte beurtenkaart zeer uitzonderlijk, mits overleg en enkel wanneer er nog andere kandidaten op een wachtlijst staan of het lid OA zelf iemand anders kan voorstellen, overgenomen worden .

Openingsuren Artwork Nora - Open Atelier

De openingsuren van het Atelier zullen kenbaar gemaakt worden op het uithangbord van het Atelier en op verzoek doorgestuurd worden per e-mail.
Het Atelier heeft het recht om de openingsuren te wijzigen.

Het Atelier zal de exacte vakantieperiodes steeds ruim op voorhand bekend maken. Bij benadering is dit 1 week in het voorjaar, 3 weken in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie. Het Atelier heeft steeds het recht om dit te wijzigen.

Voorwaarden deelname activiteiten Atelier

Mits registratie of boeking, kunnen volgende personen gebruik maken van het Atelier:

Personen ouder dan 18 jaar
Jongeren ouder dan 14 jaar, mits een geschreven toelating van hun ouder(s) of voogd
Kinderen vanaf 10 jaar, mits begeleid door een volwassene (minimum 1 volwassene per 2 kinderen)

Bij inschrijving in de discipline ‘pottendraaien’ in het Open Atelier moet het lid OA minstens al een workshop beginners gevolgd hebben, hetzij in het Atelier, hetzij elders.

Workshops

Deelname aan een workshop moet steeds schriftelijk aangevraagd worden, via e-mail. Na de bevestiging hiervan door het Atelier, kan het lid WS de prijs van de workshop storten op de rekening. Een lid WS is pas definitief ingeschreven bij ontvangst van deze som. Na ontvangst wordt de deelname definitief bevestigd. Vanaf dit ogenblik is het Lid WS ook onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden van het Atelier.

Indien een workshop niet betaald wordt binnen de 8 dagen na aanvraag en bevestiging van beschikbaarheid door het Atelier, behoudt het Atelier zich het recht voor om andere reserveringen aan te nemen. Het Atelier is in dit geval niet verantwoordelijk indien de workshop ondertussen volgeboekt is op het ogenblik dat het lid WS alsnog wenst in te schrijven en/of betaalt. In het laatste geval zal het Atelier het bedrag terugstorten met aftrek van 30 euro administratiekosten.

Bij ziekte zullen gemiste lessen op een later tijdstip kunnen ingehaald worden, andere redenen worden niet meer aanvaard. 

Betalen kan door overschrijving op het rekeningnummer, dat u bij inschrijving meegedeeld wordt.
Bij buitenlandse betalingen dient het lid OA steeds alle bankkosten voor zijn/haar rekening te nemen.

De prijzen van de verschillende workshops zullen kenbaar gemaakt worden op de website en worden op verzoek per e-mail toegestuurd.

De boeking van een workshop is steeds op naam, m.a.w. niet overdraagbaar. Een lessenreeks kan ook niet worden gedeeld.

Bij annulering van een workshop gelden volgende voorwaarden:

> 1 maand op voorhand: terugbetaald, met aftrek van 30 euro administratiekosten

2 weken – 1 maand op voorhand: 50% terugbetaald (tenzij het lid WS iemand anders kan voorstellen om zijn/haar plaats in te nemen)

< 2 weken op voorhand: 0% terugbetaling (tenzij het lid WS iemand anders kan voorstellen om zijn/haar plaats in te nemen)

Indien een workshop door het Atelier verplaatst moet worden, door omstandigheden buiten haar wil om, kan het lid WS ervoor kiezen aan te sluiten op de nieuwe data of de boeking om te zetten in (een) andere workshop(s) naar keuze, voor hetzelfde bedrag. Indien het lid WS alsnog wenst te annuleren, zal een administratieve kost in mindering gebracht worden van 30 euro. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen voor elk bedrag opgemaakt worden. Zij zijn niet terugbetaalbaar.

Cadeaubonnen kunnen benut worden voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een abonnement, beurtenkaart of workshop. Cadeaubonnen kunnen ook gebruikt worden voor bestelling van keramiek artikelen van het Atelier. Als het bedrag op de cadeaubon hoger is dan de prijs van het abonnement, de workshop of de bestelling, wordt dit niet terugbetaald. Het tegoed kan later gebruikt worden.

Boekingen of registraties met betaling d.m.v. cadeaubonnen volgen dezelfde weg als gewone boekingen of reservaties. M.a.w. een lid OA of WS zal kunnen aansluiten naargelang beschikbaarheid in het Atelier.

Veiligheid en gezondheid

Elk lid OA of WS wordt geacht de veiligheidsvoorschriften van het Atelier gelezen te hebben, te kennen en ten allen tijde toe te passen.

Elk lid OA of WS wordt geacht de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, die gegeven worden door de personen die aangesteld zijn door het Atelier, strikt na te leven.

Elk lid OA of WS zal zelf instaan voor het dragen van de nodige beschermingsmiddelen wanneer dit vereist is, zoals handschoenen, maskers, … (niet gelimiteerd). Handschoenen en maskers kunnen ter plaatse aangekocht worden in het Atelier of meegebracht door het lid OA of WS.

Elk lid OA of WS gebruikt het Atelier op eigen risico met aandacht voor:

  • het gebruik van draaitafels
  • de hoge temperaturen van werkende ovens
  • blootstelling aan - en/of risico’s bij inademing van schadelijke/giftige producten
  • risico’s bij gebruik van scherpe gereedschappen, scherpe scherven
  • risico’s bij gebruik van allerhande apparatuur zoals mixers, slijpapparatuur, heteluchtblazers, … (niet gelimiteerd)

Elk lid OA of WS is verplicht om alle oppervlakken schoon te houden van klei en glazuur en alle gebieden inclusief de vloer rondom zijn/haar werkplek, kneedtafels en/of glazuurtafels grondig schoon te maken voordat hij/zij de sessie voltooit.
Hij/zij zal steeds het laatste kwartier van de sessie of na het beëindigen van de workshop zijn/haar werkplek grondig reinigen. Klei, grondstoffen en klein materiaal worden steeds opgeborgen op de daartoe voorziene plaats.
Op deze manier kunnen wij het  risico van inademing van schadelijke stoffen voor alle leden minimaliseren.

Elk lid OA of WS dat aan het einde van de sessie of de workshop niet wil of geen tijd heeft om zijn/haar werkplek schoon te maken, zal 5 euro onkosten betalen om de schoonmaaktijd van het Atelier te vergoeden. Doordat iedereen zorg draagt voor zijn/haar eigen werkplek, kunnen we de onkosten van schoonmaakpersoneel vermijden en zo de prijzen laag houden voor alle leden.

In het belang van de leden is het nuttigen van drank of voedsel niet toegestaan tijdens het werken ​​in het Atelier. Enkel tijdens de pauzes kan er op de daartoe voorziene plaats iets genuttigd worden.

Roken is strikt verboden in het Atelier.

Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in het Atelier.

In het geval van brand begeeft elk lid zich naar de voor-, zij- of achteruitgang van het Atelier.

Het Atelier is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Glazuren en stoken

Elk lid OA kan zijn/haar werk, dat gecreëerd werd in het Atelier, laten biscuit stoken en/of  glazuur stoken.  Alle stukken worden steeds eerst drooggestookt vooraleer ze biscuit gestookt worden om breuk zoveel als mogelijk te voorkomen.

Werken worden enkel aanvaard in de glazuurstook mits je de aanbevolen glazuren van Atelier Artwork Nora gebruikt en deze deskundig aangebracht worden. Het Atelier kan werken in de glazuurstook weigeren indien ze niet aan de voorwaarden voldoen.

Het Atelier is nooit verantwoordelijk voor enige schade en/of breuk tijdens het inladen, uitladen of stoken. Bij schade aan materiaal of ovens zal dit doorgerekend worden aan de veroorzaker.

De prijzen voor de stook worden kenbaar gemaakt in het Atelier en worden op verzoek per e-mail doorgestuurd. De prijs van de glazuren varieert naargelang de keuze en zal ook in het Atelier kunnen worden geraadpleegd.

De indicaties van termijnen i.v.m. het stoken van de werken zijn steeds indicaties waaraan geen verdere rechten kunnen ontleend worden.

Onderhoud atelier

Het Atelier kan indien vereist en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van zijn faciliteiten intrekken voor reparatie , wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden of om andere redenen.

Eenmaal per jaar organiseert het Atelier een ‘werkdag’ voor een grondige, jaarlijkse schoonmaak.
Elk lid OA dat hierbij helpt, zal nadien gratis aan een thema workshop (2x3u) kunnen deelnemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van het lid OA of WS uit voor: dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn aangestelden of onderaannemers; fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Het Atelier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat een lesgever of bepaalde apparatuur niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook.

Het Atelier behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en/of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid in of rond het Atelier lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.

 

 

 

Opmerkingen

04.02.2022 17:51

Inge Vandenbroucke

graag info over beurtenkaarten aub

06.02.2022 11:24

Artwork Nora

Dag Inge, ik contacteer je vie e-mail. Grtz, Nora

19.10.2020 09:33

Christine

Interesse in de workshop glazuren maar weet niet waar je gelegen bent. Vind het niet terug op je site. Gr

19.10.2020 13:21

Artwork Nora

Dag Christine, het adres staat bovenaan elke pagina van de workshops: Karelmeers 28, 8790 Waregem. Ik stuur jou nog een e-mail ivm de glazuurcursussen. Grtz, Nora

08.01.2020 16:01

Mieke Kerkhoven

Beste,
is het mogelijk een nieuwsbrief of waarschuwing van u te krijgen als u nieuwe workshop op de kalender zet.deze zou ik dan erg graag van u ontvangen. met dank Mieke Kerkhoven.

09.01.2020 13:28

Artwork Nora

Dag Mieke, ik neem je op in de lijst. Je kan me verder ook volgen op FB op Artwork Nora - Open Atelier en de website wordt ook zeer regelmatig aangepast. Bedankt alvast voor jouw interesse. Grtz, Nora